ADATVÉDELEM

 

ÁLTALÁNOS

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen szabályzat a G-Híd Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-09-912399, képviseli: Apáthy Zoltán ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

 

Bevezető

 

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

 

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: ma@ghid.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. szám alatti postacímén.

 

 1. A Szabályzat hatálya

 

 1. Személyi hatály: jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):

 

 1. az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)
 2. az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban: Szerződéses Partner)
 3. az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)
 4. továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

 

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

 

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad hatályban. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.

 

 1. Területi hatály: jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.

 

 1. Tárgyi hatály: jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

 

 1. Alapfogalmak

 

 1. Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;
 2. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő fő szabály szerint különleges adatot (pl. egészségügyi adatot) az Érintett vonatkozásában nem kezel. Különleges adat kezelése kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.
 3. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. Adatkezelő: a G-Híd Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-09-912399, képviseli: Apáthy Zoltán ügyvezető elérhetőségek: info@ghid.hu, tel.: +36 29 537-600).;
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 8. Természetes Személy Szerződő Fél azon természetes személyek (ideértve az egyéni vállalkozót és egyéni céget is), akikkel az Adatkezelő közvetlen szerződéses jogviszonyra lép.
 9. Szerződéses Partner: az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei, például bérbe vevő, megrendelő, alvállalkozó stb.

 

 

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

III. Alapelvek

 

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 

 1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 

 1. Egyes adatkezelési célok

 

 1. Önéletrajzok kezelése

 

Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor.

 

A beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak:

 

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz a Munkavállaló személyi anyagában kerül megőrzésre. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

 

Adattovábbításra nem kerül sor. A Pályázók adataihoz kizárólag az ügyvezető, cégvezető, illetve annak a területnek a vezetője férhet hozzá, amely területre a Pályázó pályázik. Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.

 

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.

 

 1. Természetes Személy Szerződő Féllel kötött szerződések, kötelmek teljesítése

 

Adatkezelő Természetes Személy Szerződő Féllel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Jelen fejezet nem vonatkozik a Pályázókkal megkötésre kerülő munkaszerződésekre és a munkaviszonyra, melyre külön szabályzat vonatkozik.

 

Adatkezelő szokásosan az alábbi típusú szerződéseket köti magánszemélyekkel/egyéni vállalkozókkal (a teljesség igénye nélkül), ideértve az egyoldalú kötelezettségvállalásokat és egyéb, kötelemkeletkeztető jognyilatkozatokat is:

 

– Adásvételi szerződés

– Szállítási szerződés

– Szállásszolgáltatási szerződés, ingatlan bérleti szerződés

 

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

 

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

 

 • szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: az Érintett egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele egyéni vállalkozók esetén ezen kívül a székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok – a továbbiakban: Alapadatok);
 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adóazonosító jel, adószám, TAJ szám;
 • díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése, közzététel:
 • Adatkezelő kezeli az Érintettnek a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, az Érintett bankszámlaszáma, adószáma.
 • Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján. Ilyen például az adóelőleg-nyilatkozatban a NAV által meghatározott adatok köre;
 • Költségelszámolások kezelése: az Érintett tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint a szerződés megszűnése kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról az Érintett értesítést kap.

 

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére. Az Adatkezelő az adatokat a K-Híd Kft. részére továbbítja a bérszámfejtési, számviteli és pénzügyi feladatok ellátása érdekében.  Az átadás során kizárólag az arra illetékes személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, így különösen a K-Híd Kft. munkavállalói. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).

 

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 

 1. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban a Kapcsolattartók vonatkozásában kezelt személyes adatok

 

Adatkezelő a Szerződéses Partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja.

 

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése, a Felek részéről.

 

 1. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések kapcsán megvalósított általános Kapcsolattartói adatkezelés

 

Nem magánszeméllyel kötött szerződések esetén Adatkezelő elsősorban céges adatokat tart nyilván, azonban bizonyos Szerződéses Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során elkerülhetetlen, hogy Adatkezelő Szerződéses Partnerei munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen szabályzat irányadó.

 

Amennyiben a Kapcsolattartó adatait Adatkezelő részére Szerződéses Partnere továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Kapcsolattartó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító Szerződéses Partnerre továbbhárítja.

 

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

 

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok (valamennyi szerződéstípusra irányadó):

 

 • szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Kapcsolattartók (ideértve a Szerződő Partner vezető tisztségviselőit) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez, árajánlat kéréshez és adáshoz (pl. vezető tisztségviselők és Kapcsolattartó teljes neve, beosztása, elérhetősége – telefonszám, e-mail cím – a továbbiakban: Kapcsolattartói Adatok);
 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;
 • díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése:
 • Adatkezelő kezeli a számlázással/pénzügyekkel foglalkozó Kapcsolattartó adatait.
 • Költségelszámolások kezelése: a Szerződő Partner tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántarthatja a költséget generáló Kapcsolattartó Kapcsolattartói Adatait, a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;
 • EKÁER regisztráció: Jogszabályi előírás alapján Adatkezelő köteles bizonyos esetekben az EKÁER rendszerben regisztrálni a terméket szállító személy és járműve adatait, mely adatok a NAV részére továbbításra kerülnek;
 • E-építési napló vezetése: Jogszabályi előírás alapján Adatkezelő kezeli az e-naplóba tett bejegyzésekben szereplő adatokat, különösen: név, aláírás, telefonszám.
 • Általános kapcsolattartás, szerződés teljesítése: Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében folyamatos jelleggel jogosult kezelni a Kapcsolattartók Kapcsolattartói adatait, különösen az alábbi eljárások során, és a következő iratok aláírásával kapcsolatban:
 • termék kiszállítása: szállítólevél, átadás átvételi jegyzőkönyv aláírása
 • reklamáció-, hibabejelentés kezelése, termék elszállítása és javított termék visszaszállításával kapcsolatban jegyzőkönyv aláírása
 • átadás-átvételi eljárás (átvétel, elhozatal)
 • szerviz tevékenység megvalósítása: munkalap, gép műszakjelentő lap kezelése
 • gépjárművezetői kézikönyv átadás-átvétele
 • szerződéses kérdések tisztázása
 • teljesítési igazolás, számlázás
 • raktárfelelős elérhetősége
 • szállító és járműve adatai belépéshez (jogosítvány és személyi igazolvány szám, forgalmi engedély adatai).

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Szerződéses Partnerrel kötött szerződést szerződésszerűen és igazolhatóan teljesíteni tudja.

 

Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), bizonyos esetekben aláírási címpéldány, szállítás esetén személyi igazolvány szám (Kapcsolattartói Adatok).

 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Szerződéses Partner értesítést kap, aki köteles erről a Kapcsolattartót is értesíteni.

 

Adattovábbítás: Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói/megbízottai/alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni.

A fenti eseteken túlmenően jogszabályi előírás alapján az adat hatóság részére történő továbbítására is sor kerülhet.

 

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

 

 1. Szerződéses Partnerekkel kötött egyes szerződések fajtái, a Szerződéses Partnerekkel szerződések kapcsán megvalósított egyes speciális Kapcsolattartói adatkezelések

 

Amennyiben a lenti egyes adatkezelési célok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adattovábbítás tekintetében nincsen eltérő rendelkezés megjelölve, abban az esetben ezen kérdésekre a fenti IV/3/A. pontban megjelölt rendelkezések irányadók.

 

A Szerződéses Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során a fenti IV/3/A. pontban rögzített általános Kapcsolattartói adatkezelésen túlmenően az alábbi szerződésfajták teljesítése során az alábbiakban rögzített célból történik adatkezelés:

 

 1. Flottakezeléssel összefüggésben kötött szerződések

 

Adatkezelő a flottakezeléssel összefüggésben megadott adatokat flottakezelési programjában tartja nyilván, mely programhoz Adatkezelő cégvezetője, ügyvezetője, illetve flottakezeléssel foglalkozó munkavállalói férnek hozzá.

 

 1. tartós bérleti szerződések: személy és tehergépjárművek, bérbeadása és bérbevétele

A bérleti szerződésekkel összefüggésben Adatkezelő kezeli Szerződéses Partnerei munkavállalói, megbízottai Kapcsolattartói adatait, különösen az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, hiba- és kárbejelentőben szereplő adatait (név, telefonszám, e-mail cím, aláírás, születési hely és idő, vezetői engedély száma). A kárbejelentőben foglalt egyes adatok továbbításra kerülhetnek az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló biztosító, illetve biztosítási alkusz részére (különösen, de nem kizárólagosan: Generali Zrt., Groupama Biztosító Zrt., CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., Insurance Partners Kft.)

 

 1. adásvételi szerződés, szállítási szerződés (anyag és eszköz értékesítés és vásárlás)

Adatkezelő Szerződéses Partnerei részére termékeket értékesít, továbbá Szerződéses Partnereitől – beszállítóitól – termékeket vásárol, melyek során a Kapcsolattartói adatok kezelésére kerül sor. Bizonyos termék értékesítési szerződések esetén az adatok kezelésére a szavatossági idő lejáratáig kerül sor.

 

 1. vállalkozási szerződés szervizszolgáltatásra

Adatkezelő a tartós bérleti szerződésekkel összefüggésben alvállalkozóin keresztül szervizszolgáltatást (szerviz, gumicsere, sofőrszolgálat) nyújt Szerződő Partnerei részére, melynek során kezeli a bérelt eszközt, illetve járművet használó személy nevét, telefonszámát, személyi igazolvány és vezetői engedély számát, aláírását.

A szervizszolgáltatást nyújtó alvállalkozók kategóriái az alábbiak:

 • márkaszervíz, kötelező karbantartás
 • teljeskörű szervízszolgáltatás
 • teljeskörű karosszéria javítás, fényezés
 • gumihotel, gumiszervíz
 • műszaki vizsga, felkészítés
 • jármű állapotfelmérés, ellenőrzés
 • biztosítási ügyintézés
 • egyéb kiegészítő tevékenység

 

 1. Építési és fuvarozási tevékenység

 

 1. Kivitelezési, építési szerződés

Adatkezelő kivitelezési, építési feladatok ellátását vállalja, melynek során Szerződéses Partnereivel alvállalkozói szerződéseket köt az egyes feladatok ellátására, jármű- és gépbérleti szolgáltatásokat nyújt. Adatkezelő a kivitelezési. építési szerződések teljesítése során kezeli a Szerződéses Partnerei egyes munkavállalóinak, megbízottainak építési e-naplóba, teljesítési jegyzőkönyvbe bejegyzett adatait, melyek különösen: név, telefonszám, e-mail cím, felelős műszakvezető nyilvántartási száma, NÜJ száma. A kivitelezési- és építési szerződések tekintetében a szerződéses dokumentációban szereplő adatok kezelése a szerződésben meghatározott szavatossági idő lejáratáig tart.  

 

 1. Megbízási szerződés őrzés- védelemre

Adatkezelő kivitelezési, illetve építési szerződések teljesítésével összefüggésben őrzés-védelemre irányuló szolgáltatásra szerződést köt Szerződéses Partnereivel, melynek során kezeli a Szerződéses Partner egyes munkavállalóinak – különösen az őrnaplóban feltüntetett személyek – nevét, telefonszámát.

 

 1. Eszközbérbeadási és bérbevételi szerződések

Adatkezelő sofőr nélküli eszközök bérbeadása során kezeli az eszközzel kapcsolatos hiba- és kárbejelentéseken, átadás-átvételi jegyzőkönyvön, valamint műszakjelentőn szereplő adatokat (név, aláírás, telefonszám).

 

 1. Fuvarozási, szállítmányozási szerződések

Adatkezelő az általa értékesített, vagy vásárolt termékek, valamint általa bérbe adott vagy bérbe vett eszközök, járművek ki- és beszállításra fuvarozási szerződést köt a Szerződéses Partnerrel, melynek során kezeli a szállító jármű sofőrjének nevét, személyi igazolvány-, jogosítvány számát, telefonszámát és a jármű rendszámát.

 

 1. Adásvételi és szállítási szerződések (anyag és eszközvásárlás)

Adatkezelő Szerződéses Partnerei részére termékeket értékesít, továbbá Szerződéses Partnereitől – beszállítóitól – termékeket vásárol, melyek során a Kapcsolattartói adatok kezelésére kerül sor. Bizonyos termék értékesítési szerződések esetén az adatok kezelésére a szavatossági idő lejáratáig kerül sor.

 

 1. Ingatlan bérleti szerződések

Adatkezelő az építési, kivitelezési szerződések teljesítésével összefüggésben szálláshely-szolgáltatás biztosítása érdekében ingatlan bérleti szerződéseket köt, melynek során kezeli Szerződéses Partner Kapcsolattartói adatait, a szállást igénybe vevő személy adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, anyja neve, telefonszám).

 

 1. Megbízási szerződések

Adatkezelő munkavállalói, megbízottai, alvállalkozói környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint elsősegély tárgyban történő oktatására, továbbá kivitelezési és építési szerződéseivel összefüggésben környezetvédelmi és munkavédelmi tanácsadásra szerződést köt külső szakértő Szerződő Partnerrel. A megbízási szerződések során sor kerül a jelenléti íven, teljesítésigazoláson szereplő adatok (név, aláírás, telefonszám, személyi igazolvány szám) kezelésére.

Adatkezelő megbízási szerződéseket köt továbbá esetenként fejvadász cégekkel, bizonyos különleges szakértelmet igénylő kérdések felmerülése, illetve feladatok ellátása során tanácsadót, szakértőt (könyvvizsgáló, könyvelő, ügyvéd, stb.) vesz igénybe. Pénzügyi feladatainak ellátása során Adatkezelő szerződést köt biztosító társaságokkal, bankokkal.

 

 1. Raktározási szerződés

Adatkezelő termékei, eszközei, járművei tárolására raktározási szerződést köt Szerződéses Partnereivel, melynek során kezeli a Kapcsolattartói Adatokat.

 

 1. Szerviz szolgáltatás

Adatkezelő – esetenként alvállalkozói útján – szervizszolgáltatást nyújt az általa bérbe adott gépek javítása, karbantartása céljából, mely szolgáltatás kiterjedhet az eszközök, gépek, járművek tisztítására is, továbbá elromlott jármű esetén a sofőrszolgáltatásra is.

 

 

 1. Az Adatkezelő által folytatott ellenőrzések – beléptetés, kamerás megfigyelés

 

Az Adatkezelő az Érintettnek az Adatkezelő 2351 Alsónémedi, 2405/5. és 2405/4. szám alatti fióktelepén megvalósított tevékenységét bizonyos esetekben jogosult ellenőrizni. Az alkalmazott módszerek az Adatkezelő egyes jogos érdekeit védik (például: vagyonvédelem, üzleti titok védelme stb.). Az ellenőrzés a jelen 3. pontban meghatározottak szerint történik.

 

Az adatkezelés jogalapja a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az Érintett hozzájárulása, mely adott esetben cselekedetben is megnyilvánulhat (pl. a kamerás megfigyelésre történő figyelmeztetés ellenére az Adatkezelő területére történő belépés, a belépőkártya átvétele, a riasztórendszer használata).

 

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: az Érintett a hozzájárulás megtagadása esetén az Adatkezelő fióktelepére nem tud belépni.

 

Az ellenőrzés kizárólag olyan formában valósulhat meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek (különös tekintettel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre) és a személyiségi jogok védelmének és tiszteletben tartásának, így a személyes adatok védelméhez való jognak is.

 

Adattovábbításra a jelen fejezetben kezelt adatok vonatkozásában nem kerül sor.

 

Az Adatkezelőnél alkalmazott egyes ellenőrzési módokra a következő előírások vonatkoznak:

 

 1. Kamerás megfigyelés

 

Az Adatkezelő 2351 Alsónémedi, 2405/5. és 2405/4. szám alatti fióktelepén az irodaházban kamerás megfigyelés történik a vagyonvédelem és a biztonság ellenőrzése érdekében. Ezt az Adatkezelőtől független, az ellenőrzést saját előírásai szerint az Irodaházat üzemeltető I-Híd Kft. végzi. Az adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat nem kezeli, kizárólag a vagyonvédelmet és biztonságot sértő vagy veszélyeztető esetekben jogosult az I-Híd Kft-től a felvételek kiadását igényelni. Ezekben az esetekben a felvételek ellenőrzésére kizárólag a mindenkori vezetőség (ügyvezető, cégvezető) jogosult.

 

 1. Riasztórendszer

 

Az Adatkezelő 2351 Alsónémedi, 2405/5. és 2405/4. szám alatti fióktelepén az irodahelyiségekben kiépített riasztórendszer szintén biztonságtechnikai céllal kerül alkalmazásra. Ezt az Adatkezelőtől független, az ellenőrzést saját előírásai szerint az Irodaházat üzemeltető I-Híd Kft. végzi. Az adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat nem kezeli, kizárólag a vagyonvédelmet és biztonságot sértő vagy veszélyeztető esetekben jogosult az I-Híd Kft-től a riasztásra vonatkozó adatok kiadását igényelni. Ezekben az esetekben a riasztások ellenőrzésére kizárólag a mindenkori vezetőség (ügyvezető, cégvezető) jogosult.

 

 1. Honlap használat, cookie-k

 

 1. A) Honlap használata, IP-cím és sütik (Cookies)

 

A www.ghid.hu honlap az Adatkezelő tulajdonát képezi. A honlap nyilvános, bárki számára elérhető.

 

A honlap más honlapokra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. E körben az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a más honlapokra történő hivatkozás alapján a felhasználó által elért honlapok adatvédelmi és adatkezelési eljárásrendjéért, előírásaiért. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a jelen Szabályzat rendelkezései e honlapokra nem terjednek ki.

 

A Honlap használata során bizonyos adatok, így a böngésző által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülhetnek. Az ilyen adatokat kizárólag a honlap használatára (ideértve a karbantartási célokat, pl. a támadások megakadályozását, honlap továbbfejlesztését) és/vagy statisztikai célokra használhatja fel az Adatkezelő.

 

A honlap használatának folytatásával, valamint a cookie-k alkalmazásához kapcsolódó jelölő négyzet kipipálásával és/vagy az „elfogadom” ablakra kattintással az Érintett beleegyezését adja ahhoz, hogy Adatkezelő cookie-kat használjon, azaz az Érintett számítógépén adatcsomagokat tároljon. A honlap használatához nincs szükség regisztrációra, az Adatkezelő kizárólag a honlap üzemeltetése céljából használ cookie-kat, amelyek során nem kerül sor személyes adat gyűjtésére.

 

Ha az Érintett korlátozni vagy blokkolni kívánja a honlap által telepített cookie-kat, úgy ezt a böngészője beállításai révén megteheti a Böngésző Súgó (Help) alkalmazásaának iránymutatása alapján. Az Érintett a cookie-használatról a www.aboutcookies.org honlapon részletes és átfogó tájékoztatást talál számos böngésző beállításával, a cookie-kal és azok törölhetőségével kapcsolatosan. Érintett a mobiltelefonok vonatkozásában minderről a kezelési leírásban, használati utasításban talál bővebb információt.

 

A cookie-használathoz való hozzájárulás megvonásának lehetséges következménye: a cookie-k korlátozása vagy tiltása kihatással lehet a honlap működésére. A honlap továbbá más társaságok szolgáltatásait is használja (pl. Google, Facebook), amelyek ugyancsak cookie-kat használnak a honlapon érdekében, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások az Érintetthez eljussanak, a korlátozás vagy tiltás ezen szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét korlátozza.

 

Az adatkezelés céljai:

 

 1. a honlap üzemeltetése,
 2. a honlap fejlesztését segítő statisztikák készítése erre a célra történő felhasználása,
 3. annak biztosítása, hogy a honlap tartalma a legmegfelelőbb módon jelenjen meg;

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló) előzetes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamig, illetőleg az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, hacsak valamely jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

 

Az adatkezelés megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: a honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása.

 

Adattovábbítás: A honlap üzemeltetésével összefüggésben az adatokhoz G-Híd Kft. mint honlapszerkesztő, illetve a domain név fenntartásával kapcsolatban a Project Control Expert Kft. férhet hozzá. Adattovábbításra a fentieken túlmenően nem kerül sor a jelen pontban körülírt adatok körében.

 

 1. Követelések érvényesítése

 

Adatkezelés célja: Amennyiben az Adatkezelő által megkötött szerződésből bármilyen igény származik Érintettel szemben, vagy Szerződéses Partnerrel szemben, ahol az Érintett kontaktszemély, vagy az Érintett kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait.

 

Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.

 

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve igényérvényesítés hiányában az általános elévülési idő, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

 

Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

 

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

 

 1. Általános rendelkezések

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 

 • hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV és a NEAK felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
 • kontaktszemély adatok kiadása: a szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás, belépés vagy behajtás a szerződéses partner vagy hatóság területére. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére az Érintett céges elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, céges e-mail cím, céges telefonszám, beosztás) kiadni, amennyiben belépéshez, behajtáshoz szükséges Adatkezelő szükség esetén továbbítja az Érintett személyazonosító okmányain és jogosítványán szereplő adatokat. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.
 • pénzügyi, számviteli feladatok kiszervezése: Adatkezelő a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzésével a K-Híd Kft-t bízza meg, a feladatok ellátása érdekében továbbítja részére az Érintett adatait (név, cím, adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány és jogosítvány száma, telefonszám, e-mail cím). Adatkezelő a K-Híd Kft-vel a feladatok ellátásával összefüggésben adatfeldolgozói szerződést köt.

 

A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

 

 1. Adatok fizikai tárolása

 

Az adatok egy részének kezelése és feldolgozása Magyarországon, a 2351 Alsónémedi, Ócsai út hrsz: 2045/4 Incubator Ház II. emelet cím alatt található szerveren illetve felhő alapon történik a Microsoft felhő szolgáltató által.

 

Amennyiben nem a cégcsoporton belüli adattovábbításról van szó, úgy harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a Személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő maga, vagy a cégcsoport más tagján keresztül biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

 

Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása Magyarországon, a 2351 Alsónémedi, Ócsai út hrsz: 2045/4 Incubator Ház II. emelet cím alatt található szerveren illetve felhő alapon történik a Microsoft felhő szolgáltató által.

történik.

 

 1. Tárolási idő

 

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

 

 1. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

VII. Az Érintett jogai

 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
  • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
  • az adatkezelés jogellenes
  • jogi kötelezettség előírja a törlést
  • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
 6. Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 7. Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 8. visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a ma@ghid.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

 

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (ma@ghid.hu e-mail címen, vagy a 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

 

***

Keressen

minket

bizalommal!